Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900’de Brüksel’de, 2 Haziran 1911’de Washinton’da, 6 Kasım 1925’te La Haye’de, 2 Haziran 1934’te Londra’da, 31 Ekim 1958 Lizbon’da ve 14 Temmuz 1967’de Stockholm’de Revize edilmiştir.


Madde 1 


Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı
1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur.


2) Sınai hakların korunması, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, haksız rekabetin önlenmesi gibi hususları kapsar.


3) Sınai haklar kavramı en geniş anlamıyla anlaşılacak, ve yalnız sanayi ve ticaret alanı için değil, aynı zamanda tarımsal ve tabii ürünler maden çıkarma sanayileri ile, örneğin şarap, tahıl, tütün yaprağı, meyva, sürü hayvanları, mineraller, maden suları, bira, çiçekler ve un gibi bütün üretilen veya doğal ürünler için de geçerli olacaktır.


4) Patentler, ithal patentleri, ıslah ve ikmal patentleri, ek patentler ve belgeler vb. gibi Birlik ülkelerinin kanunlarınca tanınan çeşitli sanayi patentlerini içerecektir.


Madde 2
Birlik Ülkeleri Vatandaşlarına Tanınan Haklar


1) Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.


2) Ancak, sınai hakların herhangi birinden yararlanmak hususunda, birlik ülkelerinin vatandaşlarından, korumanın istendiği ülkelerde ikamet etme veya bir kuruluş tesis etme gereksinimi şart koşulmayacaktır.


3) Birlik ülkelerinden herbirinin adli ve idari muhakeme usulüyle ve yargı yetkisiyle ve sınai haklar hususundaki kanunlarca gerek duyulabilen ikametgah seçimiyle veya bir vekil tayiniyle ilgili hükümleri kesinlikle mahfuzdur.


Madde 3
Bazı Kişilere Birlik Ülkeleri Vatandaşlarıyla Aynı Hakların Tanınması Birliğe dahil olmayan ülkelerin vatandaşları olup Birlik ülkelerinden birine ait topraklar üzerinde ikamet eden veya burada gerçek veya fiili ticari müessese sahibi olanlar, Birlik ülkeleri vatandaşları ile aynı
muameleye tabi olacaklardır. 


Madde 4
A – I. Patentler, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Mucit Sertifikaları: Rüçhan Hakkı – G. Patentler: Başvurunun Bölünmesi


A (1) Birlik ülkelerinin birinde bir patent, bir faydalı model, bir endüstriyel tasarım veya bir ticaret markası başvurusunu usulüne uygun olarak yapmış olan bir kişi veya onun kanuni halefi, bunların diğer ülkelerde dosyalanması hususunda, aşağıda tespit edilen süreler içinde rüçhan hakkından yararlanabilecektir.


(2) Birlik ülkelerinden herbirinin dahili mevzuatına uygun veya birlik ülkeleri arasında aktedilmiş iki veya çok taraflı sözleşmeler gereğince, usulüne uygun olarak yapılmış bir yerel başvuru değerinde olan her başvuruya rüçhan hakkı tanınacağı kabul olunur.


(3) Usulüne uygun olarak yapılan yerel başvuru, bahis konusu ülkede başvurunun yapıldığı tarihi tespit için yeterli olan bir başvuru anlamındadır ve bu başvurunun sonradan ne şekilde sonuçlanacağı önemli değildir.


B. Sonuç olarak, diğer birlik ülkelerinden birinde yukarıda bahsi geçen sürelerin bitiminden önce, yapılan müteakip bir başvuru, aradaki süre zarfında, gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, özellikle de başka bir başvuru, buluşun yayınlanması veya kullanılması, tasarım kopyalarının satışa çıkarılması veya markanın kullanılması vb. gibi işlemler nedeniyle hükümden düşürülemez ve bu gibi işlemler
üçüncü kişiler lehine bir hak ve bir zilliyetlik meydana getiremez. Rüçhan hakkına esas teşkil eden ilk başvuru tarihinden önce üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklar, Birlik ülkelerinin her birinin dahili mevzuatı uyarınca mahfuzdur.


C(1) Yukarıda bahsi geçen rüçhan süreleri, patentler ve faydalı modeller için on iki, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları için ise altı ay olacaktır. 


(2) Bu süreler, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacak olup, başvuru günü süre dahil edilmeyecektir.


(3) Sürenin son günü, koruma isteminin yapıldığı ülkede resmi tatile veya Büronun başvuru dosyalaması yapmak üzere açık olmadığı bir güne geldiği takdirde süre, takip eden ilk iş gününe kadar uzatılacaktır.


(4) Yukarıdaki (2). paragrafın anlamı kapsamında, önceki ilk başvuruyla aynı konuda olan ve aynı Birlik ülkesinde yapılan müteakip bir başvuru, yapıldığı önceki başvuru, kamuya arzedilmeden ve geride mahfuz bir hak bırakmaksızın geri alınmış, terkedilmiş veya reddedilmişse ve henüz rüçhan hakkı istemi için bir mesnet oluşturmamışsa, başvuru tarihinin rüçhan süresinin başlangıcı olarak kabul
edileceği ilk başvuru olarak kabul edilecektir. Daha sonra, önceki başvuru, bir rüçhan hakkı isteminde bulunmak için mesnet olarak kullanılamaz.


D(1) Önceki başvurunun rüçhanından yararlanmak isteyen bir kişinin, bu başvurunun yapıldığı tarihi ve ülkeyi belirten bir beyanda bulunması gerekecektir. Herbir ülke, bu beyanın yapılması gereken son tarihi saptayacaktır.


(2) Bu hususlar, yetkili makam tarafından yapılan yayınlarda ve özellikle patentlerde ve ilgili tarifnamelerinde belirtilecektir.


(3) Birlik ülkeleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kişinin evvelce dosyalanmış olan başvurunun (tarifname, resimler vb.) bir nüshasını vermesini isteyebilir. Böyle bir başvuruyu almış olan makam tarafından aslına uygun olduğu onaylanmış olan nüsha herhangi bir resmi onay gerektirmeyecek olup sonraki başvurunun yapılma tarihinden itibaren üç ay içinde, harçsız olarak, her durumda verilebilir.
Başvuruyla birlikte, aynı makamdan alınmış, başvuru tarihini gösteren bir belge ve bir tercümesi istenebilir. 


(4) Başvurunun yapılması esnasında, rüçhan beyanında bulunulması için diğer formalitelerin yerine getirilmesi gerekmez. Birlik ülkelerinden herbiri, bu maddede öngörülmüş olan formalitelere uymamanın sonuçlarını tespit edecektir, ancak, bu sonuçlar, rüçhan hakkının kaybedilmesinden ileri gidemez.


(5) Daha sonra, ilave kanıt ve belgeler gerekebilir. Önceki bir başvurunun rüçhan hakkından yararlanan bir kişinin, bu başvurunun kayıt numarasını belirlemesi gerekecektir. Bu numara, yukarıdaki


(2). fıkrada belirtilen şartlarda yayınlanacaktır.


E(1) Bir ülkede, endüstriyel tasarımın, bir faydalı modelin başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla başvuru yapılması durumunda, rüçhan süresi endüstriyel tasarımlar için belirlenen süre kadar olacaktır.


(2) Ayrıca, bir ülkede bir patent başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla bir faydalı modelin başvurusunun yapılmasına veya tam aksine izin verilebilir.


F Birliğin hiç bir ülkesi, bir rüçhan veya patent başvurusunu, farklı ülkelerden kaynaklansa bile, buluşu yapanın birden fazla rüçhan isteminde bulunduğu gerekçesiyle veya bir ya da daha fazla sayıda rüçhan isteminde bulunan bir başvurunun, başvuruya veya başvurulara dahil olmayan bir veya daha fazla unsuru içerdiği gerekçesiyle, her iki durumda da ülkelerin yasaları kapsamında buluş birliği
mevcut olması şartıyla reddedemez.


Rüçhan istenen başvuru veya başvurulara dahil olmayan unsurlar hususunda ise, müteakip başvurunun yapılması, olağan şartlar altında, bir rüçhan hakkı doğuracaktır.


G(1) İnceleme sonunda bir patent başvurusunun birden fazla buluş içerdiği anlaşıldığı takdirde, başvuruyu yapan, ilk başvuru tarihi ve eğer varsa, rüçhan hakkı mahfuz kalmak şartıyla, başvurusunu bölümlere ayırabilir.


(2) Başvuruyu yapan aynı zamanda, kendi isteğiyle, bir patent başvurusunu bölümlere ayırabilir ve bu bölümlerin herbirinin tarihi olarak ilk başvuru tarihini ve eğer varsa, rüçhan hakkından yararlanma özelliğini muhafaza edebilir. Birliğin her bir ülkesi, böyle bir bölümlere ayırma durumuna hangi şartlar altında izin verileceğini belirleme hakkına sahip olacaktır.


H. Patentin rüçhan istemine konu olan bazı unsurlarının başvuru dökümanlarında özellikle açıklanmış olması şartıyla, bu unsurların kaynak ülkedeki başvuruda beyan edilmiş olan istemler arasında bulunmadığı gerekçesiyle rüçhan istemi reddedilemez.


I(1) Başvuru yapanların kendi tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede yapılmış mucit sertifikası için başvurular, bu Madde gereğince, patentlerle ilgili uygulamalarla aynı koşullarda ve aynı kapsamda rüçhan hakkının doğmasına yol açacaktır.


(2) Başvuru yapanların tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede, bu madde’nin patent başvurularıyla ilgili hükümleri uyarınca, bir mucit sertifikası için başvuru yapanlar, bir patent, bir faydalı model veya bir mucit sertifikası başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkından yararlanır.


Madde 4 mükerrer 1


Patentler: Farklı Ülkelerde, Aynı Buluş için Alınan Patentlerin Bağımsızlığı


(1) Birlik ülkeleri vatandaşları tarafından, Birliğin çeşitli ülkelerinde başvurusu yapılan patentler, Birliğe dahil olan veya olmayan diğer ülkelerden aynı buluş için alınan patentlerden bağımsız olacaktır.


(2) Önceki hüküm, mutlak bir şekilde, özellikle rüçhan süresi içinde başvurusu yapılan patentlerin gerek hükümsüzlük ve hakkın sona ermesi gerekçesiyle, gerekse normal süresi itibariyle bağımsız oldukları şeklinde anlaşılmalıdır. 


(3) Bu hüküm, yürürlüğe girdiği anda mevcut olan bütün patentler için geçerli olacaktır.


(4) Yeni ülkelerin katılması durumunda, her iki tarafın katılma anında mevcut olan patentleri için de bu hüküm aynı şekilde geçerli olacaktır.


(5) Rüçhan hakkı ile alınan patentler, birliğin çeşitli ülkelerinde, rüçhandan yararlanmaksızın istenilen veya verilen patentlerle aynı süreye sahip olacaktır.


Madde 4 mükerrer 2
Patentler: Patentte Buluşu Yapanın Belirtilmesi
Buluşu yapan, patentte bu sıfatla belirtilme hakkına sahip olacaktır.


Madde 4 Mükerrer 3


Patentler: Satışın Yasalarla Kısıtlanması Durumunda Patent Verilebilirlik
Patenti verilmiş olan veya patenti verilen bir yöntem vasıtasıyla elde edilmiş olan bir ürünün ülkenin yasalarından kaynaklanan kısıtlama veya sınırlandırmalar tabi olduğu gerekçesiyle patentin verilmesi red edilmeyecek ve patent geçersiz kılınmayacaktır.


Madde 5
A. Patentler:
Malzeme İthali; İşletmenin Yapılmaması ve Yetersiz Yapılması; Zorunlu Lisanslar


B. Endüstriyel Tasarımlar:
İşletmenin yapılmaması; Malzeme İthali


C. Markalar:
Kullanılmaması; Farklı Şekiller; Müşterek-Sahipler Tarafından Kullanılması


D. Patentler, Faydalı Modeller, Markalar, Endüstriyel Tasarımlar:
Markalama


A(1) Patent sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde imal edilen malzemenin, patentin verildiği ülkeye ithal edilmesi patentin hükümsüz kılınmasını gerektirmeyecektir.


(2) Birlik ülkelerinin her biri, patentle verilmiş münhasır haklarının kullanılmasından kaynaklanan örneğin, işletmenin yapılmaması gibi suistimalleri önlemek üzere zorunlu lisans verilmesini öngören yasal önlemler alma hakkına sahip olacaktır.


(3) Patentin hükümsüz kılınması ancak zorunlu lisansların verilmesinin mezkür suistimalleri önlemeye yeterli olmaması halinde mümkün olacaktır. İlk zorunlu lisansın verilmesinden itibaren iki yıl geçmeden bir patentin hükümsüz kılınması veya iptali talep edilemez ve dava açılamaz.


(4) Patent başvusunun yapıldığı tarihten itibaren dört yıllık veya patentin verilmesinden itibaren üç yıllık bir süre, hangisi daha geç sona eriyorsa, geçmeden; işletmenin yapılmaması ve yetersiz olmasıgerekçesiyle bir zorunlu lisans uygulanamaz; patent sahibi geçerli bir mazeret beyan ettiği takdirde zorunlu lisans reddedilecektir. Böyle bir zorunlu lisans inhisari olmayacak ve teşebüsün veya ticarethanenin bu lisansı kullanan bölümü dışında bir tali-lisans verilmesi şeklinde bile devredelemeyecektir.


(5) Önceki hükümler gerekli ayrıntılar durumuna göre değiştirildikten sonra, faydalı modeller içinde geçerli olacaktır. 


B Endüstriyel tasarımların korunması, gerek işletme yapılmaması gerekse korunan malzemelerin benzerlerinin ithali gibi nedenlerle hiç bir şekilde hükümsüz kılınmayacaktır.


C(1) Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra ve ilgili kişinin faaliyete geçmemesi hususunda haklı gerekçe göstermemesi durumunda iptal edilebilir.


(2) Bir ticaret markasının, sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde tescil edildiği şekilde, ayırt edici özelliğini değiştirmeyen unsurlarla farklı bir biçimde kullanılması, tescili hükümsüz kılmayacak ve markaya sağlanan korumayı kaldırmayacaktır.


(3) Aynı markanın benzer veya mümasil eşyalar üzerinde, korumanın talep edildiği ülkenin dahili kanun hükümleri uyarınca markanın müşterek sahibi olarak telakki edilen sınai veya ticari kuruluşlar tarafından aynı anda kullanılması, kamuyu yanıltmamak ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, bu markanın tescilini engellemeyecek ve Birlik ülkelerinden sağlanan korumayı azaltmayacaktır.


D(1) Koruma hakkının tanınma şartı olarak, patentin, faydalı modelin, ticari marka tescilinin veya endüstriyel tasarım başvurusunun, eşyalar üzerinde gösterilmesi veya zikredilmesi gerekmeyecektir.


Madde 5 mükerrer 1
Bütün Sınai Haklar:
Hakların Mahfuz Kalması için Harçların Ödenmesi ile ilgili Verilen Süre;
Patentler: Yürürlüğün İadesi


(1) Sınai hakların mahfuz kalması için öngörülen harçların ödenmesi hususunda en az altı aylık son bir süre verilecek ve ülkenin yasaları gerektirdiği takdirde bunun için fazla bir harç alınacaktır.


(2) Birlik ülkeleri, harçların ödenmemesi nedeniyle geçersiz kılınan patentlerin yürürlülüğünü iade etme hakkına sahip olacaktır.


Madde 5 mükerrer 2
Patentler : Deniz, Hava ve Kara Araçlarının Parçalarını Oluşturan Patentli Cihazlar
Aşağıdaki hususlar, hiç bir Birlik ülkesinde, patent sahibinin haklarını ihlal olarak düşünülmeyecektir:


1. diğer Birlik ülkelerine ait gemilerin, bir ülke sularına geçici veya arızi olarak girmesi durumunda, bu gemilerin teknesinde, makinelerinde, halat takımlarında, dişlilerinde ve diğer aksamında ülkenin patentine konu olan cihazların, yalnız geminin ihtiyaçları için olmak kaydıyla kullanılması;


2. diğer Birlik ülkelerine ait hava veya kara araçlarının geçici veya arızi olarak ülkeye girmesi halinde patent konusu olan araçların yapımında veya işletilmesinde kullanılan cihazların veya bu araçların aksamlarının kullanılması.


Madde 5 mükerrer 3


Patentler: İthal Eden Ülkede Üretim Usulünü İçeren Patent Alınmış Ürünlerin İthali Bir ürünün üretim usulünü koruyan bir patentin mevcut olduğu bir Birlik ülkesine bu ürünün ithal edilmesi durumunda, patent sahibi, ithalatçı ülkenin yasalarınca usul patenti esas alınarak o ülkede imal edilen ürünlerle ilgili olarak kendisine tanınan bütün haklara sahip olacaktır.


Madde 5 mükerrer 4
Endüstriyel Tasarımlar
Endüstriyel tasarımlar, bütün birlik ülkelerinde korunacaktır.


Madde 6
Markalar: Tescil Koşulları; Farklı Ülkelerde Aynı Markanın Bağımsız Olarak Korunması


(1) Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir.


(2) Ancak, bir Birlik ülkesi vatandaşı tarafından her hangi bir Birlik ülkesinde başvurusu yapılmış bir markanın tescili için yapılan bir başvurunun yapılmasının, tescilin veya yenilemenin menşe ülkesinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilemez veya bir tescil hükümsüz kılınamaz.


(3) Bir Birlik ülkesinde, usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir.


Madde 6 mükerrer 1
Markalar: Tanınmış Markalar


(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek
mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.
Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.


(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.


(3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir.


Madde 6 mükerrer 2
Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar


1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak
hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.


(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır. 


(c) Hiç bir Birlik ülkesi, bu Sözleşmenin o ülkede yürürlüğe girmesinden önce iyi niyetle elde edilmiş hakların sahiplerinin aleyhine olacak bir şekilde yukarıdaki (b) bendinin hükümlerini uygulamaya zorunlu olmayacaktır. Birlik ülkeleri, yukarıdaki (a) bendinde sözü edilen kullanmanın veya tescilin kamuda ilgili teşkilatlarla arma, bayrak, amblem, kısaltma ve isimler arasında bir bağlantı olduğu fikrini
uyandıracak veya bu kullanma veya tescilin kamuda kullanıcı ile teşkilat arasında bir bağ olduğu şeklinde yanlış bir düşünce uyandıracak mahiyette olmaması durumunda söz konusu hükümleri uygulamak zorunda olmayacaktır.


2. Resmi kontrol ve teminat işaretlerinin ve ayar damgalarının kullanımının yasaklanması yalnız bu işaret ve damgaların dahil edildiği markaların aynı veya benzer cinsteki mallar üzerinde kullanılması istendiğinde uygulanacaktır.


3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilen
listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.


(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.


4. Bir Birlik ülkesi itirazlarını, eğer varsa, Uluslararası Büro aracılığıyla ilgili ülkeye veya uluslararası hükümetlerarası teşkilata, bildirimin alındığı tarihten itibaren on iki aylık bir süre içinde yapabilir.


5. Yukarıdaki 1. paragrafta Devlet bayrakları için öngörülen önlemler, yalnız 6 Kasım 1925’ten sonra tescil edilen markalar için geçerlidir.


6. Bayraklar dışındaki diğer Devlet amblemleri, Birlik ülkelerinin resmi işaret ve ayar damgaları ve uluslararası hükümetlerarası teşkilatın armaları, bayrakları, diğer amblemleri, kısaltmaları ve isimleri için bu hükümler ancak yukarıdaki (3), paragrafta öngörülen bildirimin alınmasından itibaren iki aydan fazla bir zaman geçtikten sonra tescil edilmiş olan markalar için geçerli olacaktır.


7. Kötü niyetin söz konusu olduğu durumlarda, Birlik ülkeleri, 6.11.1925 tarihinden önce bile tescil edilmiş olan devlet amblemlerini, işaret ve ayar damgalarını içeren markaları da iptal etme hakkına sahip olacaklardır.


8. Kendi ülkesinin Devlet amblemini, işaret ve ayar damgalarını kullanma yetkisine sahip olan bir Birlik ülkesi vatandaşı, bunları başka bir ülkeninkine benzese bile, kullanabilirler.


9. Birlik ülkeleri, ticaret alanında, Birliğin diğer ülkelerine ait Devlet armalarının izinsiz olarak kullanılmasını, malların menşei hakkında yanıltıcı bir şekilde kullanıldığında yasaklamayı taahhüt ederler.


10. Yukarıda yazılı olan hükümler, bir Birlik ülkesi tarafından kabul edilmiş armaların, bayrakların,diğer Devlet amblemlerinin veya resmi işaretlerle ayar damgalarının ve yukarıda (1) paragrafta bahsi geçen uluslararası hükümetlerarası teşkilatın ayırt edici işaretlerinin izinsiz olarak dahil edildiği markaları, 6. Madde 4. Mükkererinin B bölümü, a) bendinde tanınan hakların uygulanması suretiyle ülkelerin red veya iptal etmesini engellemeyecektir.


Madde 6 mükerrer 3


1. Bir Birlik ülkesinin mevzuatı uyarınca bir markanın verilmesi ancak markanın ait olduğu işyerinin veya ticarethanenin aynı zamanda devredilmesiyle geçerli olduğu bir durumda, bu gerçerliliğin tanınması için işyeri veya ticarethanenin o ülkede konumlanmış olan kısmının, verilen markayı taşıyan malları ülke içinde imal etme veya satma hususunda münhasır haklarla birlikte markanın verildiği
gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi yeterli olacaktır. 


2. Bu hüküm, Birlik ülkelerine özellikle markanın uygulandığı ürünlerin menşei, mahiyeti veya önemli vasıfları hususunda kamuyu yanıltabilecek şekilde kullanılan bir markanın verilmesini geçerli olarak kabul etmek için bir zorunluluk yüklemez.


Madde 6 mükerrer 4


Markalar: Bir Birlik Ülkesinde Tescil Edilen Markaların Birlik Üyesi Diğer Ülkelerde Korunması A.(1) Menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen her ticaret markası, bu maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar altında, diğer Birlik ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapmak ve korunmak üzere kabul edilecektir. Bu ülkeler nihai tescil işleminden önce yetkili makam tarafından verilmiş olan menşe ülkesindeki tescile ait bir belgenin ibrazını isteyebilirler. Bu belgenin resmi onayı gerekmeyecektir.


(2) Başvuru yapanın gerçek ve fiili bir sınai veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik ülkesi veya Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikamet ettiği birlik ülkesi veya Birlik içinde ikametgahı olmadığı takdirde vatandaşı olduğu Birlik Ülkesi, menşe ülkesi olarak kabul edilecektir.


B. Bu madde kapsamında olan ticaret markalarının, aşağıdaki durumlar dışında tescili reddedilemez veya geçersiz kılınamaz.


(1) Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi,


(2) Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarette ürünlerin cinsini, kalitesini,miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması,


(3) Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda. Markalarla ilgili mevzuatın bir hükmüne uygun olmaması, bu hükmün kamu düzeni ile ilgili olması dışında markanın kamu düzenine aykırı olarak düşünülmesini gerektiren tek sebep olamayacağı uygun bulunmuştur. Ancak bu hüküm için Madde 10- Birinci Mükerrer geçerlidir.


C.(1) Bir markanın korunabilir olup olmadığı belirlenirken; gerçek olaylara dayanan bütün durumlar ve özellikle markanın kulanılmakta olduğu sürenin uzunluğu göz önünde tutulmalıdır.


(2) Hiç bir ticari marka, diğer Birlik ülkelerinde yalnız menşe ülkesinde korunan markadan, ayırt edici karakterini değiştirmeyen ve menşe ülkesinde tescil edildiği şekildeki kimliğini etkilemeyen unsurları bakımından farklı olduğu gerekçesiyle reddedilmeyecektir.


D. Korunmasını istediği marka, menşe ülkesinde tescil edilmediği takdirde, hiç kimse bu madde hükmünden yararlanamaz.


E. Ancak, markanın menşe ülkesindeki tescilinin yenilenmesi, markanın tescil edildiği diğer Birlik ülkelerinde de tescilin yenilenmesi zorunluluğunu getirmeyecektir.


F. 4. Maddede belirlenen süre içinde başvurusu yapılan markaların tescili için başvuruların rüçhan hakları, tescilin menşe ülkesinde bu süre bittikten sonra yapılması halinde bile müktesep kalacaktır.


Madde 6 mükerrer 5
Markalar: Hizmet Markaları
Birlik ülkeleri hizmet markalarını korumayı taahhüt ederler. Bu markaların tescilini yapmaları gerekli olmayacaktır.


Madde 6 mükerrer 6
Markalar: Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Marka Sahibinin Acentası veya Mümessili Adına Yapılan Tescil


1) Birlik ülkelerinden birisinde bir marka sahibinin acentası veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adına tescili için bir veya daha çok sayıda Birlik ülkesine başvurduğu takdirde, bu acenta veya mümessil haklı bir gerekçe göstermediği takdirde, marka sahibi başvuru yapılan tescile itiraz etme veya iptalini isteme veya ülkenin yasaları uygunsa söz konusu tescili kendi
adına devir edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır.


2) Marka sahibi, yukarıdaki 1. paragraf uyarınca, markasının acentesi veya mümessili tarafından kullanılmasına izin vermemişse, bu kişiler tarafından kullanımına itiraz etme hakkına sahip olacaktır.


3) Ülkenin mevzuatı, marka sahibinin bu Madde ile sağlanan haklarını kullanılması için makul bir süre verebilir.


Madde 7
Markalar: Markanın Kullanılacağı Malların Mahiyeti
Bir ticaret markasını kullanacak olan malların mahiyeti markanın tesciline hiç bir şekilde engel teşkil etmez.


Madde 7 mükerrer 1
Markalar: Kollektif Markalar


1) Birlik ülkeleri, varlıkları menşe ülke yasalarına aykırı olmayan kollektif kuruluşlara ait kollektif markaların, bu kuruluşların sınai veya ticari bir müessesi olmasa bile, başvuru yapılamasını ve korunmasını kabul etmeyi taahhüt ederler.


2) Her bir ülke, bir kollektif markanın hangi koşullar altında korunacağını kendisi tayin edecek ve markanın kamu yararına aykırı olması durumunda korumayı reddedebilecektir.


3) Bununla beraber, varlığı menşe ülkesinin mevzuatına aykırı olmayan bir kollektif kuruluşun, korumanın istendiği ülkede müessesesi olmaması veya bu ülkenin mevzuatına uygun olarak kurulmaması gerekçesiyle, bu markaların korunması reddedilmeyecektir.


Madde 8
Ticaret Unvanları
Bir ticaret unvanı, bir ticari markasının bir kısmını oluştursun veya oluşturmasın, Birliğin bütün ülkelerinde başvuru ve tescil zorunluluğu olmaksızın korunacaktır.


Madde 9
Markalar, Ticaret Unvanları: Hukuka Aykırı olarak bir Marka ve Ticaret Unvanları Taşıyan Mallara İthal vs. esnasında El Konulması


(1) Hukuka aykırı olarak bir ticaret markasını veya ticaret unvanını taşıyan bütün mallara, bu marka veya ticaret unvanının yasal koruma altında olduğu Birlik ülkelerine ithalinde el konulacaktır.


(2) El koyma işlemi, hukuka aykırı olarak markalamanın yapıldığı ülkede veya malların ithal edildiği ülkelerde de aynı şekilde uygulanacaktır. 


(3) El koyma, savcılığın veya başka bir yetkili makamın veya gerçek veya tüzel kişi olan herhangi bir ilgilinin talebi üzerine herbir ülkenin kendi mevzuatına göre yapılacaktır.


(4) Resmi makamlar transit mallara el koyma zorunluluğunda değildir.


(5) Bir ülkenin mevzuatı mallara ithal esnasında el koymayı uygun bulmadığı takdirde, el koyma yerine ithal yasağı veya ülke içinde el koyma uygulanacaktır.


(6) Bir ülkenin mevzuatı, mallara ithal esnasında el koyulmasını, ithalin yasaklanmasını veya ülke içinde el koyulmasını uygun görmediği takdirde, mevzuat uygun bir şekilde değiştirilinceye kadar, bu önlemler yerine bu gibi durumlarda ülkenin vatandaşlarına sağladığı dava hakkı ve yasal yollar uygulanacaktır.


Madde 10
Sahte İşaretler: Mahreç ve Menşeleri ile Üreticinin Kimliği Hususunda Sahte İşaret Taşıyan Ürünlere İthal esnasında vs. El Konulması


(1) Ürünün mahreci ve menşei (kaynağı) veya üreticisi, yapımcısı veya satıcısının kimliği gibi hususlarda sahte bir işaretin doğrudan veya dolaylı kullanımı durumunda önceki Maddenin hükümleri geçerli olacaktır.


(2) Bu gibi ürünlerin üretimi, yapım veya ticaretiyle uğraşan ve sahte mahreç yeri olarak gösterilen yerde veya bu yerin konumlanmış olduğu bölgede veya sahte olarak gösterilen ülkede veya sahte mahreç işaretinin kullanıldığı ülkede yerleşmiş olan her hangi bir üretici, yapımcı veya satıcı, ister gerçek ister tüzel bir kişi olsun, ilgili taraf olarak tanınacaktır.


Madde 10 mükerrer 1
Haksız Rekabet


1) Birlik ülkeleri, vatandaşlarına haksız rekabete karşı etkili bir koruma sağlamakla yükümlüdürler.
2) Ticari ve sınai hususlarda dürüst uygulamalara aykırı bir rekabet davranışı, bir haksız rekabet davranışını oluşturur.
3) Özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:
1. bir rakibin (ticarethanesi) kuruluşu, malları, veya sınai veya ticari faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir şekilde bir karışıklığa yol açacak tipteki bütün davranışlar;
2. ticari faaliyet esnasında ortaya atılan, bir rakibin ticarethanesini, mallarını veya sınai ya da ticari faaliyetlerini itibardan düşürecek cinsten sahte iddialar;
3. ürünlerin cinsi, üretim yöntemi, özellikleri, amaca uygun olmaları veya miktarı gibi hususlarda, ticari faaliyet esnasında ortaya atılan kamuyu yanıltabilecek ibareler veya iddialar.


Madde 10 mükerrer 2.
Markalar, Ticaret Unvanları, Sahte Mahreç İşaretleri, Haksız Rekabet: Kanuni Yollar, Dava Açma Hakkı


1) Birlik ülkeleri, 9., 10. ve 10. birinci mükerrer maddelerde anılan bütün fiil ve davranışları yasaklayacak olan uygun yasal yolları diğer birlik ülkelerinin vatandaşları için de etkili bir şekilde sağlamayı taahhüt ederler. 


2) Özellikle, birlik ülkeleri, 9., 10., ve 10. Birinci mükerrer Maddelerde anılan fiil ve davranışları yasaklamak üzere, ilgili sanayicileri, üreticileri veya satıcıları temsil eden federasyon ve derneklerin, ülkelerinin yasalarına aykırı olmamaları kaydıyla, korumanın talep edildiği ülkenin yasalarının izin verdiği ölçüde, adli veya idari önlemler almalarına olanak sağlamayı taahhüt ederler.


Madde 11

Buluşlar, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar:
Bazı Uluslararası Sergilerde Geçici Koruma


1) Birlik ülkeleri, taraf ülkelerden birinde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, sergilenen ürünler için, patent verilebilir buluşlara, faydalı modellere, endüstriyel tasarımlara ve ticaret markalarına, kendi mevzuatına uygun olarak, geçici koruma sağlayacaklardır.


2) Bu geçici koruma, 4. madde ile sağlanan süreleri aşmayacaktır. Daha sonra, rüçhan hakkı için başvurulduğu takdirde, bir ülkenin yetkili makamları sürenin, ürünlerin sergiye koyulduğu tarihten itibaren başlamasını sağlayabilir.


3) Her bir ülke, sergilenen ürünün kimliğini ve sergiye koyulma tarihini kanıtlamak üzere gerekli göreceği kanıt belgelerini isteyebilir.


Madde 12

Özel Ulusal Sınai Haklar Servisleri


(1) Her birlik ülkesi, kamuyu patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları gibi konularda bilgilendirmek için özel bir sınai haklar servisi ve bir merkez bürosu tesis etmeyi taahhüt eder.


(2) Bu servis, resmi bir gazeteyi periyodik olarak yayınlayacaktır.


a. verilen patentlerin hak sahiplerinin isimlerini, patenti verilen buluşun kısa bir tanımı ile birlikte;
b. tescil edilen ticaret markalarının düzenli bir şekilde yayınlayacaktır.


Madde 13

Birlik Kurulu


1.(a) Birliğin, 13-17. maddelere tabi olan Birlik Ülkelerinden oluşan bir kurulu olacaktır.
(b) Her ülkenin Hükümeti, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardım edeceği bir delege ile temsil edilecektir.
(c) Her bir delege grubunun masrafları, grubu atayan hükümetçe karşılanacaktır.
2.(a) Kurul:
(i) Birliğin idamesi ve geliştirilmesi ile bu Sözleşmenin uygulanması hususundaki bütün konularla ilgili işlemler yapacak;
(ii) Dünya Fikri Haklar Örgütünü (bundan böyle “Örgüt” olarak anılacaktır) kuran Sözleşmede öngörülen Uluslararası Fikri Haklar Bürosuna (bundan böyle “Uluslararası Büro” olarak anılacaktır),
13-17. maddelere tabi olmayan Birlik ülkelerinin görüşleri de göz önünde tutularak, inceleme ve değiştirme konferansların hazırlanması hususunda talimat verecek;
(iii) Örgüt Genel Müdürünün, Birlikle ilgili olan rapor ve faaliyetlerini inceleyip onaylayacak ve ona Birliğin yetki sınırları içindeki hususlarla ilgili olarak gerekli talimatı verecek;
(iv) Kurulun İcra Komitesi üyelerini seçecek;
(v) İcra Komitesinin rapor ve faaliyetlerini inceleyip onaylacak ve bu Komiteye talimat verecek.
(vi) Birliğin programını saptayacak ve üç yıllık bütçesini kabul ve tasdik edecek, ve nihai hesapları onaylayacak;
(vii) Birliğin mali yönetmeliğini kabul ve tasdik edecek;
(viii) Birliğin amaçlarına ulaşması için uygun gördüğü uzmanlar komiteleri ve çalışma grupları tesis edecek;
(ix) Birlik üyesi olmayan hangi ülkelerin ve hangi uluslararası resmi olmayan örgütlerin toplantıya gözlemci olarak katılacağını belirleyecek;
(x) 13. ila 17. Maddelere getirilen değişiklik ve ilaveleri kabul ve tasdik edecek;
(xi) Birliğin amaçlarını geliştirmek üzere uygun olan diğer her türlü girişimde bulunacak;
(xii) bu sözleşmede öngörülen her türlü görevi yerine getirecek; ve
(xiii) kabul etmesi kaydıyla, Örgütü tesis eden Sözleşme ile kendisine tanınan hakları kullanacaktır.
(b) Kurul, Örgüt Koordinasyon Komitesinin görüşünü aldıktan sonra; Örgüt tarafından idare edilen diğer Birliklerin ilgi alanlarındaki hususlarla ilgili kararlar alacaktır.


3.(a) Aşağıdaki (b) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir delege yalnızca bir ülkeyi temsil edebilir.
(b) 12. maddede bahsi geçen özel bir ulusal sınai haklar servisi özelliğine sahip olan ortak bir büroda, özel bir anlaşma gereğince gruplandırılmış olan Birlik ülkeleri, görüşmeler esnasında içlerinden birisi tarafından temsil edilebilirler.
4.(a) Kurul üyesi olan her bir ülkenin tek bir oy hakkı olacaktır.
(b) Kurul üyesi ülkelerin yarısı, yeterli sayıyı oluşturacaktır.
(c) Bir celsede, temsil edilen ülkelerin sayısı kurul üyesi ülkelerin yarısından az fakat üçte birine eşit veya üçte birinden fazla olduğu takdirde paragraf (b)’deki hükme karşın, Kurul, kendi prosedürünü (usulünü) ilgilindiren hususlar dışında, kararlar alabilir, ancak bu gibi kararlar aşağıda öngörülen koşullar yerine getirildiği takdirde yürürlüğe koyulabilirler. 


Uluslararası Büro, söz konusu kararları temsil edilmeyen Kurul üyesi ülkelere bildirecek ve onları bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde oylarını veya çekimserliklerini yazılı olarak ifade etmeye davet edecektir. Bu sürenin sonunda oyunu veya çekimserliğini bu şekilde ifade eden ülkelerin sayısı, toplantı esnasında yeterli sayının elde edilmesi için gereken ülke sayısına ulaştığı takdirde bu kararlar,
aynı zamanda gerekli ekseriyetin sağlanmış olması şartıyla, yürürlüğe girecektir.


d) Madde 17 (2) hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurul kararları oyların üçte iki çoğunluğuyla alınır.
e) Çekimser oylar, oy olarak kabul edilmeyecektir.
5.(a) Aşağıdaki (b) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir delege yalnızca bir ülke adına oy kullanabilir.
(b) Paragraf (3) (b)’de bahsi geçen Birlik ülkeleri, genellikle, Kurul olağan taplantılarına kendi delegasyonlarını göndermeye çalışırlar. Ancak, istisnai nedenlerle bu ülkelerden biri kendi delegasyonunu gönderemediği takdirde, her bir delegasyonun yalnız bir ülke için, vekaleten oy kullanabilmesi kaydıyla, kendi adına oy kullanma yetkisini başka bir ülkenin delegasyonuna verebilir.
Bu oy kullanma yetkisi, Devlet Başkanı veya yetkili Bakan tarafından imzalanmış bir dökümanda verilecektir.


6. Kurul üyesi olmayan Birlik ülkeleri Kurul toplantılarında gözlemci olarak kabul edileceklerdir.
7.(a) Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine ve istisnai durumlar dışında, Örgüt Genel Kurulu ile aynı dönemde ve aynı yerde olmak üzere, her üç takvim yılında bir olağan olarak toplanacaktır.
(b) Kurul İcra Komitesinin veya Kurul üyesi ülkelerin dörtte birinin isteği üzerine Genel Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplantı yapacaktır.
8. Kurul kendi yargılama usullerini kabul ve tasdik edecektir.


 Madde 14

İcra Komitesi
1. Kurulun bir İcra Komitesi olacaktır.
2.(a) İcra Komitesi, üye ülkeler arasından Kurulca seçilmiş olan ülkelerden meydana gelecektir.
Ayrıca, sınırları içinde Örgüt merkezinin bulunduğu ülke, 16. Madde (7) paragraf (b) bendi hükümlerine bağlı olarak, Komitede re’sen görev gereği bir oy hakkına sahiptir.


(b) İcra Komitesi üyesi her ülke, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardım edeceği bir delege ile temsil edilecektir.
(c) Her bir delegasyonun masrafları, atamayı yapan Hükümetçe karşılanacaktır.
3. İcra Komitesine üye ülkelerin sayısı, Kurul üyesi ülkelerin sayısının dörtte birine tekabül edecektir. Komite üye sayısı belirlenirken, dörde bölündükten sonra geriye kalan artık sayı hesaba katılmayacaktır.


4. İcra Komitesi üyeleri seçilirken, kurul adil bir coğrafi dağılımı ve birlikle ilgili olarak tesis edilmiş Özel Anlaşmalarda taraf olan ülkelerin, İcra Komitesini oluşturan ülkeler arasında olmasının gerektiği hususunu göz önünde bulunduracaktır. 


5.(a) İcra Komitesi üyeleri, kurul toplantısının bitiminden bir sonraki doğan Kurul toplantısının sonuna kadar görevde kalacaklardır.
(b) İcra Komitesi üyeleri, eski kadronun üçte ikisini aşmamak kaydıyla yeniden seçilebilirler.
(c) Kurul, İcra Komitesi üyelerinin seçilmesini ve olası tekrar seçilmesini düzenleyen kuralların ayrıntılıranı belirleyecektir.
6.(a) İcra Komitesi:
(i) Kurulun gündem taslağını hazırlayacak;
(ii) Kurula, Genel Müdür tarafından hazırlanan program taslağı ve Birliğin üç yıllık bütçesi ile ilgili öneriler sunacak;
(iii) Program ve üç yıllık bütçe sınırları içinde Genel Müdür tarafından hazırlanan özel yıllık bütçeleri ve programları onaylacak;
(iv) Genel Müdürün Periyodik raporlarını ve hesaplarla ilgili yıllık denetim raporlarını, uygun görüşlerle birlikte Kurula sunacak;
(v) Birlik programının Genel Müdür tarafından uygulanmasını teminen, Kurul kararlarına uygun olarak ve Kurulun iki olağan toplantısı arasındaki sürede ortaya çıkan durumları göz önünde bulundurarak, gerekli önlemleri alacak;


(vi) Bu sözleşme çerçevesi içinde yapması gereken bütün diğer görevleri yürütecektir.
(b) İcra Komitesi, Örgüt tarafından idare edilen diğer Birlikleri de ilgilendiren hususlar üzerine, Örgütün Koordinasyon Komitesinin görüşlerini aldıktan sonra, karar verecektir.


7.(a) İcra Komitesi, Genel Müdürün çağrısı üzerine, tercihen Örgütün Koordinasyon Komitesi ile aynı dönemde ve aynı yerde olmak üzere yılda bir kez olağan toplantısını yapacaktır.


(b) İcra Komitesi, Genel Müdürün gerek kendi insiyatifiyle gerekse Komite Başkanının veya üyelerin dörtte birinin talebi üzerine, yaptığı çağrı üzerine olağan üstü toplanacaktır.


8.(a) İcra Komitesi üyesi olan her bir ülkenin bir oy hakkı olacaktır.
(b) İcra Komitesi üyesi olan ülkelerin yarısı, yeterli sayıyı oluşturacaktır.
(c) Kararlar oy çoğunluğu esasına göre alınacaktır.
(d) Çekimserler, oy olarak kabul edilmezler.
(e) Bir delege, yalnızca bir ülkeyi temsil edebilir ve onun adına oy kulanabilir.
9) İcra Komitesi üyesi olmayan Birlik ülkeleri, toplantılara gözlemci olarak kabul edileceklerdir.
10) İcra Komitesi kendi yargılama usullerini kabul ve tasdik edecektir.


Madde 15
Uluslararası Büro


1.(a) Birlikle ilgili idari işler, “Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruması için Uluslararası Sözleşme” ile tesis edilmiş olan Birlik Bürosunun bir devamı Uluslararası Büro tarafından yürütülecektir. 


(b) Uluslararası Büro, özellikle Birliğin çeşitli organlarının sekreterya işlerini sağlayacaktır.
(c) Örgütün Genel Müdürü, Birliğin en üst kademe yöneticisi olarak ve Birliği temsil edecektir.


2. Uluslararası Büro, sınai hakların korunmasıyla ilgili bilgileri toplayıp yayınlayacaktır. Her bir Birlik ülkesi, sınai hakların korunmasıyla ilgili bütün yeni kanunları ve resmi belgeleri derhal uluslararası Bürosuya bildirecektir. Dahası, Uluslararası Büronun çalışmalarında yararlı olabilecek sınai hakların korunması ile doğrudan ilgili olan bütün sınai hakların korunması dairesince yayınlanan bütün
dökümanları da Uluslararası Büroya iletecektir.


3. Uluslararası Büro aylık bir dergi yayınlayacaktır.
4. Uluslararası Büro istek üzerine, Birliğe dahil her ülkeye sınai hakların korunması ile ilgili bilgi sağlayacaktır.
5. Uluslararası Büro, sınai hakların korunmasını kolaylaştırmak üzere çalışmalar yapacak ve hizmet sağlayacaktır.
6. Genel Müdür ve onun görevlendirdiği bir personel, oy hakkı olmaksızın, bütün Kurul, İcra Komitesi ve diğer bir uzmanlar komitesi veya çalışma grubu toplantılarına katılacaktır. Genel Müdür veya onun görevlendirdiği bir personel bu organların re’sen sekreteri olacaktır.


7.(a) Uluslararası Büro, Kurulun talimatına uygun olarak ve İcra Komitesiyle işbirliği yaparak, sözleşme hükümlerinde, 13. ila 17. maddeler dışında, değişiklik yapmak üzere tertiplenecek değişiklik konferansları için hazılıklar yapacaktır.


(b) Uluslararası Büro, değişiklik konferanslarının hazırlanması hususunda, uluslararası hükümetlerarası olmayan örgütlerle istişarede bulunabilir.


(c) Genel Müdür ve onun görevlendirdiği kişiler, oy kullanma hakkı olmaksızın, bu konferanslarda görüşmelere katılacaklardır.
(d) Uluslararası Büro, kendisine verilen diğer bütün görevleri yürütecektir.


Madde 16
Mali Hususlar


1.(a) Birliğin bir bütçesi olacaktır.
(b) Birlik bütçesi, Birliğe ait gelir ve masrafları, Birliklerin ortak harcamalar bütçesine yapacağı katkıyı (aidat) ve gerektiğinde, örgütün Konferans bütçesine sağlanan meblağı içerecektir.


(c) Yalnızca Birliğe ait olmayıp aynı zamanda Örgüt tarafından yönetilen diğer bir veya birkaç Birliğe de ait olan masraflar Birliklerin ortak masrafları olarak düşünülecektir. Bu gibi ortak masraflarda Birliğin payı, Birliğin bunlarla olan doğrudan ilgisiyle orantılı olacaktır.


2. Birlik bütçesi, Örgütün idare ettiği diğer Birliklerin bütçeleriyle koordinasyon gereksinimleri hesaba katılarak yapılacaktır.
3. Birlik bütçesi, aşağıdaki kaynaklarca karşılanacaktır;
(i) Birlik ülkelerinin aidatı;
(ii) Uluslararası Büro tarafından Birlikle ilgili olarak verilen hizmetler karşılığı alınacak harç ve ödemeler;
(iii) Uluslararası Büronun Birlik hakkındaki yayınlarının satışları veya telif hakları
(iv) hibeler, teberrular ve tahsisatlar
(v) kira bedelleri, faizler ve diğer müteferrik gelir kaynakları
4.(a) Bütçedeki aidat payını belirlemek amacıyla, herbir Birlik ülkesi bir sınıfa mensup olup, yıllık aidatını aşağıdaki tespit edilen birim sayısını esas alarak ödeyecektir.
Sınıf I ……….25

Sınıf II ……….20

Sınıf III ……….15

Sınıf IV ……….10

Sınıf V ………..5

Sınıf VI ………..3

Sınıf VII ………..1
(b) Daha önce belirlenmediği takdirde, her ülke girmek istediği sınıfı onaylama veya katılma belgesini verdiği anda belirtecektir. Her ülke sınıf değiştirebilir. Daha düşük bir sınıf seçtiği takdirde, ülke bu değişikiliği Kurula, olağan toplantılardan birinde bildirmelidir. Bu gibi değişiklikler, bu toplantıyı takip eden takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girecektir.


(c) Her bir ülkenin yıllık aidatının, Birlik bütçesine bütün ülkelerin ödeyeceği aidatın toplamına olan oranı ile birimlerinin sayısının aidat ödeyen bütün ülkelerin toplam birimlerine olan oranı aynı olacaktır.


(d) Aidat, her yılın bir Ocak gününde ödenecektir.
(e) Aidatını ödemede gecikmiş olan bir ülke, ödemesi gecikmiş miktarlar son iki yıllık aidatının toplamına eşit veya daha fazla olduğu takdirde, üyesi olduğu Birliğin hiçbir organında oy kullanamaz.Ancak, bu organlardan birisi ödemedeki gecikmenin olağan dışı ve kaçınılmaz durumlardan dolayı meydana geldiğine kanaat getirdiği takdirde, söz konusu ülkenin bu organlarda oy hakkını
kullanmasına izin verilebilir.


(f) yeni bir mali yılın başlamasından önce bütçenin kabul ve tasdik edilmemesi durumunda bütçe mali yönetmelik hükümleri gereğince önceki yılın bütçesi ile aynı düzeyde olacaktır.


5. Uluslararası Büro tarafından Birlikle ilgili olarak verilen hizmetler karşılığı alınacak olan harç ve ödemelerin miktarı belirlenecek ve Genel Müdür tarafından Kurula ve İcra Komitesine bildirilecektir.


6.(a) Birliğin, her bir Birlik ülkesi tarafından yapılan tek bir ödemeden oluşacak olan bir döner sermaye fonu olacaktır. Fonun yetersiz olması durumunda, Kurul arttırılmasına karar verecektir.


(b) Her bir ülkenin sözü edilen fona yapacağı ilk ödeme tutarı veya bu fonun arttırılmasına vereceği katılma payı, fonun tesis edildiği veya arttırma kararının verildiği yıl için o ülkenin ödeyeceği aidat ile orantılı olacaktır.


(c) Ödeme orantısı ve şartları, Genel Müdürün Örgüt Koordinasyon Komitesinin tavsiyesini aldıktan sonra yapacağı öneriye göre tespit edilecektir.


7.(a) Örgüt genel merkezinin, sınırları içinde bulunduğu ülke ile yapılan genel merkez yeri sözleşmesinde, döner sermayenin yeterli olmaması durumunda, bu ülkenin avans vermesi öngörülür. 


Bu avansların miktarı, avansın verilme koşulları gibi hususlar her durumda, bu ülke ile Örgüt arasında yapılacak ayrı sözleşmelere konu olacaktır. Söz konusu ülke, avans verme zorunda olduğu sürece,İcra Komitesinde re’sen bir oya sahip olacaktır.


(b) Yukarıda (a) fıkrasında bahsi geçen ülke ve Örgüt yazılı bir bildirimle, avans verme yükümlülüğünü feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih, bildirimin yapıldığı yılın sonundan itibaren üç yıl sonra yürürlüğe girecektir.


8. hesapların denetimi, mali yönetmelik hükümleri gereğince, Kurul tarafından kendi rızaları alınarak görevlendirilen bir veya birkaç Birlik ülkesi veya dışarıdan atanan murakıplar tarafından yapılacaktır.


Madde 17
13. ila 17. Maddelerin Değiştirilmesi


1. 13., 14., 15., 16., ve bu maddenin değiştirilmesi ile ilgili öneriler, Kurul üyesi herhangi bir ülke, İcra Komitesi veya Genel Müdür tarafından verilebilir. Bu öneriler, Kurula sunulmadan en az altı ay önceden Genel Müdür tarafından Kurul üyesi ülkelere iletilecektir.


2. 1. paragrafta bahsi geçen maddelerde yapılacak değişiklikler, Kurul tarafından kabul ve tasdik edilecektir. Bunun için kullanılan oyların dörtte üçü yeterli olacak, 13. Maddeye ve bu paragrafa getirilecek değişiklikler için ise oyların beşte dördü yeterli olacaktır.


3. 1. paragrafta bahsi geçen maddelerde yapılacak bir değişiklik, kurul üyesi ülkelerin dörtte üçünden yasal usullere uygun olarak hazırlanmış olan yazılı kabul bildirimlerinin Kurulun değişikliği kabul ve takdik ettiği zaman, Genel müdür tarafından alınmasından bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu şekilde kabul edilen değişiklikler, değişiklik yürürlüğe girdiği zamanda Kurul üyesi olan ülkeleri veya müteakip bir tarihte üye olan ülkeleri bağlar. Ancak Birlik ülkelerinin mali yükümlülüklerini arttıran bir değişiklik yalnız bu değişikliği kabul ettiklerini bildiren ülkelere şamildir.


Madde 18
1. ila 12. ve 18. ila 30. Maddelerin Revizyonu
1. Bu sözleşme, Birlik sistemini geliştirmeyi amaçlayan değişikliklerin getirilmesi için revizyona tabi tutulacaktır.
2. Bu amaçla, Birlik ülkelerinden birinde, bu ülkelerin delegeleri arasında peş peşe konferanslar tertiplenecektir.
3. 13. ila 17. Maddelere getirilecek değişiklikler, 17. Madde hükümlerine göre düzenlenir.


Madde 19
Özel Anlaşmalar


Birlik ülkelerinin, kendi aralarında sınai hakların korunması için özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tuttukları görülmüştür; bu anlaşmalar işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı olmamaları kaydıyla anlayışla karşılanır.


Madde 20
Birlik Ülkelerinin Onayı veya Katılması; Yürürlüğe Girme 1.(a) Bu metni (Stockholm Metni) imzalayan bir Birlik ülkesi, bunu onaylayabilir ve imzalamadığı halde katılabilir. Onaylama ve katılma belgeleri Genel Müdür nezdinde verilecektir.


(b) Bir Birlik ülkesi, katılma veya onaylama belgesinde, katılmasının veya onaylamasının aşağıdaki maddeler için geçerli olmayacağını belirtebilir; 


(i) 1. ila 12. Maddeler, veya
(ii) 13. ila 17. Maddeler
(c) Bir birlik ülkesi, yukarıdaki (b) fıkrası uyarınca, bu fıkrada bahsi geçen iki gruptan birinin hükümlerini onaylama veya kabul belgesinden çıkarttığı takdirde, sonradan ona veya kabul belgesinin bu hükümleri de kapsadığını bildirebilir. Bu bildirim Genel Müdür nezdinde verilecektir. 


2.(a) Yukarıdaki paragraf (1), (b) (i) fıkrasında sözü edilen bildirimi yapmaksızın onaylama veya katılma belgelerini sunan ilk on Birlik ülkesinden, onuncusunun anılan belgeleri vermesinden sonra üç ay sonra 1. ila 12. Maddeler yürürlüğe girecektir.


(b) Yukarıdaki paragraf (1), (b) (ii) fıkrasında sözü edilen bildirimi yapmaksızın onaylama veya katılma belgelerini sunan ilk on Birlik ülkesinden onuncusunun anılan belgeleri vermesinden üç ay sonra 13. ila 17. Maddeler yürürlüğe girecektir.


(c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarının hükümleri gereğince, paragraf (1), fıkra (b) (i) ve (ii) de bahsi geçen iki grup Maddenin yürürlüğe girişi ve (1) (b) fıkrasının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda (a) ve (b) fıkralarında anılan ülkeler dışında, bir onay veya katılma belgesi veren veya paragraf (1) (c) fıkrası uyarınca bir beyanda bulunan herhangi bir ülkeye göre, bildirim veya belgede daha sonraki bir
tarih belirtilmediği takdirde, 1. ila 17. Maddeler, Genel Müdürün böyle bir belge veya bildirim aldığını bildirmesinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir; aksi takdirde bu metin ülkenin belirttiği tarihte yürürlüğe girecektir.


3. Bir onay veya katılma belgesi sunan bir Birlik ülkesi için, 18. ila 30. Maddeler, 2(a), (b) veya (c) paragrafları uyarınca, paraagraf (1) (b)’de anılan Madde gruplarının yürürlüğe girdiği tarihlerden hangisi daha önce ise, o tarihte yürürlüğe girecektir.


Madde 21
Birlik Dışındaki Ülkelerin Katılması; Yürürlüğe Girme


1. Birliğe dahil olmayan herhangi bir ülke bu metne katılabilir ve dolayısıyla Birliğe üye olabilir. Katılma belgeleri Genel Müdür nezdinde verilecektir.


2.(a) İşbu metnin herhangi bir hükmünün yürürlüğe girmesinden bir ay veya daha önce katılma belgesini veren Birlik dışındaki bir ülke için, belgede daha sonraki bir tarih belirtilmediği takdirde, bu metin 20. Madde, paragraf (2) (a) veya (b) gereğince, hükümlerin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, aşağıdaki koşullarla yürürlüğe girer:


(i) 1. ila 12. Maddeler o tarihte yürürlüğe girmediği takdirde, bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önceki geçici ara dönemde bu ülke, bu maddeler yerine, Lizbon Metninin 1. ila 12. maddelerine tabi olacaktır.


(ii) 13. ila 17. Maddeler o tarihte yürürlüğe girmediği takdirde, bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önceki geçici ara dönemde bu ülke, Lizbon Metninin 13. Maddesine ve 14 (3), (4) ve (5) maddesine tabi olacaktır.


Bir ülke, katılma belgesinde daha sonraki bir tarihi belirttiği takdirde, bu ülke için iş bu metin belirtilen tarihte yürürlüğe girer.


(b) Bu metin maddelerinden bir grubunun yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte veya bu tarihten en az bir ay önce katılma belgesini vermiş olan Birliğe dahil olmayan bir ülke için, işbu metin katılma belgesinde daha sonraki bir tarih belirtilmedikçe yukarıdaki (a) fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdür tarafından katılımının bildirildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Daha sonraki
bir tarih belirtildiği takdirde ise, işbu metin bu ülke için belirttiği tarihte yürürlüğe girecektir.


Madde 22
Onaylama veya Katılmanın Sonuçları


20 (1) (b) ve 28(2). Maddelerdeki olası istisnalar saklı kalmak kaydıyla, onaylama veya katılma bütün bentlerin kabulünü ve işbu metin lehine bütün hükümleri paylaşmayı gerektirecektir.


Madde 23
Önceki Anlaşmalara Katılma
Bir ülke, işbu metnin tümüyle yürürlüğe girmesinden sonra, bu sözleşmenin daha önceki metinlerine katılamaz.


Madde 24
Topraklar


1. Bir ülke, bu Sözleşmenin, dış ilişkilerde sorumlu olduğu topraklarının tümünde veya bir kısmında geçerli olacağını, onay veya katılma belgesinde beyan edebilir veya daha sonra Genel Müdüre yapacağı yazılı bir bildirim ile bildirebilir.


2. Böyle bir beyanda bulunan veya bildirim veren bir ülke, bu sözleşmenin topraklarının tümünde veya bir kısmında hükümsüz olacağını Genel Müdüre, herhangi bir zamanda bildirebilir.


3.(a) 1. paragraf uyarınca yapılan bir beyan, beyanın dahil edildiği onay veya katılma belgesi ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olup, bu paragraf uyarınca verilen bir bildirim ise Genel Müdür tarafından ilgili taraflara tebliğinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.


(b) 2. paragraf gereğince yapılan bir bildirim, Genel Müdür tarafından alınmasından on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.


Madde 25
Ülke içinde Sözleşmenin Uygulanması
1. İşbu sözleşmeye katılan bir ülke, kendi Anayasasına uygun olarak, bu Sözleşmenin uygulanmasını teminen gerekli önlemleri almayı taahhüt eder.


2. Bir ülkenin onay veya katılma belgesini sunduğunda, kendi yasalarına göre işbu sözleşme hükümlerini uygulama durumunda olduğu hususunda mutabakata varılmıştır.


Madde 26
Çekilme


1. Bu sözleşme, süre kısıtlaması olmaksızın yürürlükte kalacaktır.
2. Bir ülke, Genel Müdüre göndereceği bir bildirimle bu metinden çekilebilir. Böyle bir çekilme bildirimi, önceki tüm metinleri kapsayacak ve Sözleşme diğer Birlik ülkeleri için tam anlamıyla yürürlükte kalıp geçerli olduğu halde, yalnızca çekilen ülke için geçersiz olacaktır.

1 Nisan 1968 itibariyle, Sınai Hakların Korunması ile ilgili Uluslararası Birliğe  (Paris Birliği) Üye Devletler
Üye Devletler* Birliğe Katılmasının Devletin Bağlı olduğu son Yürürlüğe Girdiği Metin ve Bu Metini onaylamasının ve Katılmasının Yürürlüğe Girdiği Tarih


(Toplam 79 Devlet)
* Yazım Şekillerinin Açıklaması
Koyu renk yazı -Lizbon Metnine bağlı Devletler (1958)
Italik renk yazı -Londra Metnine Bağlı Devletler (1934)
Roma renk yazı -St-the Hague metnine bağlı devletler (1925)
3. Çekilme, Genel Müdürün bildirimi aldığı günden itibaren bir yıl sonra geçerli olacaktır.
4. Bu maddeyle sağlanan çekilme hakkı, bir ülke tarafından Birliğe üye olduğu tarihten itibaren beş senelik sürenin dolmasından önce kullanılmayacaktır.


Madde 27
Önceki Metinlerin Uygulanması


1. İşbu Metin, geçerli olduğu ülkeler arasındaki ilişkilerde ve geçerli olduğu ölçüde, 20 Mart 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin ve müteakip revizyon Metinlerinin yerine geçecektir.


2.(a) İşbu Metnin geçerli olmadığı veya tümünde geçerli olmadığı fakat 31 Ekim 1958 tarihli Lizbon Metninin geçerli olduğu ülkelerde Lizbon Metni tümüyle veya (1) paragraf gereğince işbu metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır.


(b) Aynı şekilde, gerek bu Metnin veya bölümlerinin, gerek Lizbon Metninin geçerli olmadığı ülkelerde, 2 Haziran 1934 tarihli Londra Metni, tümüyle veya (1) paragraf gereğince işbu Metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır.


(c) Aynı şekilde ne işbu Metnin veya bölümlerinin, ne Lizbon Metninin ne de Londra Metninin geçerli olmadığı ülkelerde 6 Kasım 1925 tarihli La Haye (The Hague) Metni tümüyle veya (1) paragraf gereğince bu Metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır


3. Bu metne taraf olan Birlik dışındaki ülkeler bu metni Metne taraf olmayan bir Birlik ülkesi veya bu metne taraf olmakla beraber, Madde 20 (1) (b) gereğince bir beyanda bulunmuş olan bir Birlik ülkesi nezdinde uygulayacaktır. Bu ülkeler, söz konusu Birlik ülkesinin, kendileriyle olan ilişkilerinde, taraf olduğu en son metnin hükümlerini uygulayabileceğini kabul ederler.

Bir yanıt yazın