Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (22.05.2008 tarihinde değiştirilmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’deki uygulama esaslarını ve şeklini belirlemektir.

Kapsam 

Madde 2 – Bu yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Hukuki Dayanak 

Madde 3 – Bu yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Avrupa Patentlerini Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 29/ 01/ 2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4504 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

 1. a) Enstitü: Türk Patent ve Marka Kurumu (Eski kurum ismi ;Türk Patent Enstitüsünü,)
 2. b) Kanun Hükmünde Kararname : 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,
 3. c) Sözleşme: 5/10/1973 tarihinde Münih’te imzalanan, 29/ 1/ 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4504 sayılı Kanunla Türkiye’nin katıldığı Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin,
 4. d) Avrupa Patenti: Sözleşmeye göre Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti,
 5. e) Avrupa Patenti Başvurusu: Sözleşmeye göre bir Avrupa Patenti için yapılan başvuruyu,
 6. f) Vekil: Türk patent siciline kayıtlı patent vekilini,
 7. g) Ücret Tebliği: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesi gereği Türk Patent ve Marka Kurumu’nca uygulanacak olan ücret tarifesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulanacak Kanun Hükümleri

Uygulanacak Kanun 

Madde 5 – Aksi Sözleşmede belirtilmedikçe Türkiye’nin seçildiği Avrupa patenti başvuruları ve Avrupa patentleri için Kanun Hükmünde Kararname, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Sözleşme ile Kanun Hükmünde Kararname arasında herhangi bir aykırılık olması durumunda Sözleşme hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avrupa Patenti Başvurusu 

Başvuru Yeri ve Dili 

Madde 6 – Bölünmüş başvurular hariç, Avrupa patenti başvurusu, Enstitüye Sözleşmenin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki dillerden birinde veya 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak yapılabilir.

Türkiye’de gerçekleştirilen ve konusu ulusal güvenliği ilgilendiren buluşlar için yapılacak olan Avrupa patenti başvuruları doğrudan Türk Patent’ e yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Türk Patent’ e yapılan Avrupa patenti başvuruları için Türkiye’de bir iletişim adresi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Avrupa Patenti Başvurusunun ve Avrupa Patentinin Etkileri

Avrupa Patenti Başvurusunun Etkisi 

Madde 7 – Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, başvuru tarihi verildiği andan itibaren, varsa rüçhan hakkı talebiyle birlikte, rüçhan hakkı talep edilen başvurunun akıbetine bakılmaksızın, Türkiye’de yapılmış bir ulusal Türk patenti başvurusu olarak kabul edilir.

Yayımlanmış Bir Avrupa Patenti Başvurusundan Doğan Haklar 

Madde 8 – Türkiye’nin seçildiği yayımlanmış bir Avrupa patenti başvurusu, Kanun Hükmünde Kararname’nin 82 inci maddesi hükmüne göre ulusal patent başvurularına verilen haklara, bu başvuruya ait istemlerin Türkçe çevirisinin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine uygun olarak yayımlandığı veya Türkiye’de buluşu kullanan kişiye başvuru sahibi tarafından bildirildiği tarihten itibaren sahiptir.

Avrupa Patenti Başvurusunun İstemlerinin Türkçe Çevirisinin Sunulması 

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki çeviri, başvuru sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki unsurlar ile birlikte Türk Patent’ e sunulur.

 1. a) Avrupa patenti başvurusunun tarihi ve numarası,
 2. b) Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve Numarası,
 3. c) Başvuru sahibinin adı ve adresi,
 4. d) Buluş sahiplerinin adı ve adresi,
 5. e) Buluş başlığı,
 6. f) Varsa rüçhan hakkı bilgileri,
 7. g) Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, h) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması,
 8. i) Özet,
 9. j) Varsa teknik resimler. Avrupa patenti başvurusu sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise istemlerin Türkçe çevirisi bir vekil tarafından sunulur.

Sunulan çeviri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin iki ila onikinci fıkralarında belirtilen şekli şartlara uygun olmalıdır. 

İstemlerin Türkçe Çevirisinin Yayımı 

Madde 10 – Türk Patent, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak sunulan Türkçe istemleri, ücret tebliğinde belirtilen ücretin ödenmesinden sonra yayımlar. İstemlerinin Türkçe çevirisi yayımlanan Avrupa patenti başvurusu, Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

Avrupa Patentinin Etkisi 

Madde 11 – Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti, bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki koşulların sağlanması şartıyla, Avrupa Patent Ofisi tarafından, Avrupa patentinin verildiğine ilişkin ilanın yapıldığı tarihten itibaren, Türkiye’de verilen bir ulusal patent olarak kabul edilir.

Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Sunulması 

Madde 12 – Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafındanTürk Patent’ e sunulur.

Avrupa patenti fasikülünün çevirisi ile birlikte;

 1. a) Avrupa patenti başvurusunun tarihi ve numarası,
 2. b) Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve numarası
 3. c) Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği Avrupa patent bülteninin tarih ve numarası,
 4. d) Başvuru sahibinin adı ve adresi,
 5. e) Buluş sahiplerinin adı ve adresi
 6. f) Buluş başlığı,
 7. g) Varsa rüçhan hakkı bilgileri,
 8. h) Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,
 9. i) Buluşun uluslar arası patent sınıflandırması,
 10. j) Özet,
 11. k) Türkçe çevirinin, Avrupa patentinin orijinal metni ile aynı olduğuna dair beyan, verilir.

Avrupa patenti sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, çeviri bir vekil tarafından sunulur.

Ücret tebliğinde belirtilen çevirinin yayın ücreti, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde ödenir.

Çevirinin, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmemesi halinde, bu sürenin içinde, bu sürenin sonuna eklenmek üzere, üç aylık ek süre talep edilebilir. Ücret tebliğinde belirtilen ek süre talep ücreti, taleple birlikte ödenir.

Çeviri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin iki ila onikinci fıkralarında belirtilen şekli şartlara uygun olmalıdır. Türkçe çevirinin, Türk Patent öngörülen süre içerisinde verilmemesi veya ücretinin ödenmemesi halinde, Avrupa patenti Türkiye’de başından beri geçersiz kabul edilir.

Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Yayımı 

Madde 13 – Türk Patent, bu Yönetmeliğin 12 inci maddesine uygun olarak sunulan çeviriyi yayımlar. Fasikülünün Türkçe çevirisi yayımlanan Avrupa patenti, Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

İtiraz Sonucu Değişen Metin 

Madde 14 – Sözleşmesinin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentleri için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
 Avrupa Patenti Başvurusu ve Avrupa Patentinin Bağlayıcı Metni

Koruma Kapsamı 

Madde 15 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu veya 12 inci maddesine uygun olarak verilen Türkçe çevirinin, Avrupa patenti başvurusunun veya Avrupa patentinin işlem dilinde olan metninden dar olması durumunda, hükümsüzlük işlemleri hariç, koruma kapsamının belirlenmesinde Türkçe çeviri esas alınır.

Düzeltilmiş Türkçe Çeviri 

Madde 16 – Avrupa patenti veya başvurusu sahibi düzeltilmiş Türkçe çeviriyi herhangi bir zamanda Türk Patent’ e sunabilir.

Düzeltilmiş çeviri, bu Yönetmeliğin 7 inci veya 11 inci maddesindeki etkiye, ancak bu Yönetmeliğin 10 uncu veya 13 üncü maddesi hükmü sağlandığında sahip olur.

İyi Niyetli Kullanım 

Madde 17 – Düzeltilmiş çevirinin yayımlanmasından sonra, iyi niyetli olarak buluşu önceden kullanmaya başlamış olan veya buluşu kullanım için ciddi hazırlıklara girmiş olan kişinin kullanımı, Avrupa patenti başvurusunun ya da Avrupa patenti fasikülünün ilk Türkçe çevirisine göre tecavüz sayılmadığı durumlarda, işletmenin gereksinimi nedeniyle, patent sahibinin iznini gerektirmeksizin ücretsiz olarak devam edebilir.

ALTINCI BÖLÜM
 Yıllık Ücretler Avrupa Patentlerinin Yıllık Ücretlerinin Ödenmesi

Madde 18 – Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, Sözleşmenin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yılı takip eden yıllar için Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Türk Patent’ e ödenir.

 Avrupa patenti sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler bir vekil tarafından ödenir.

Avrupa patentinin verildiğinin yayımlanmasından sonraki üç ay içinde vadesi gelmiş ve ödenmesi gerekli olan Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretlerin bu süre içinde Türk Patent ‘ e ödenmesi halinde, geçerli bir şekilde ödenmiş olduğu kabul edilir ve ek ücret istenmez.

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ulusal Patent veya Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürme Dönüştürme

Madde 19 – Sözleşmenin 77 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre geri çekilmiş sayılan Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, ulusal patent veya faydalı model başvurusuna dönüştürülebilir.

Dönüştürme Talebinin Kabulü 

Madde 20 – Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki dönüştürme, dönüştürme talebinin Türk Patent ‘tarafından alındığı tarihten itibaren üç ay içinde;

 1. a) Ulusal başvuru ücretinin,
 2. b) Avrupa patenti başvurusunun orijinal metninin Türkçe çevirisinin veya başvuru sahibinin ulusal işlemlerde esas alınmasını istemiş olması halinde başvurunun Avrupa Patent Ofisi nezdinde değiştirilen metnin Türkçe çevirisinin,

Avrupa patenti başvurusu sahibi veya vekili tarafından Türk Patent ‘ e teslimi halinde kabul edilir.Avrupa patenti başvurusu sahibi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı 5 olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, ulusal başvuru ücreti ve başvurunun Türkçe tercümesi bir vekil tarafından sunulur.

Dönüştürme talebi kabul edilen başvurulara, Kanun Hükmünde Kararname ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kabul edilen dönüştürme talebi Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

Bir Avrupa patenti başvurusunun dönüştürülmesinden ortaya çıkan Türk patenti veya faydalı model belgesi fasikülünde, bu patent veya faydalı modelin bir Avrupa patenti başvurusundan dönüştürüldüğü belirtilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
 Çifte Koruma

Çifte Koruma Madde 21 – Aynı kişi veya halefine, aynı başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse aynı rüçhan tarihiyle, aynı konu için hem Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti ve hem de ulusal patent veya faydalı model belgesi verildiğinde, Avrupa patentinin itiraz işlemi sonucunda değiştirilmeden devamına karar verilmesi veya itiraz işlemi süresince herhangi bir itiraz yapılmaması durumunda itiraz işlemi süresi sonunda ulusal patent veya faydalı model hükmü sona erer.

DOKUZUNCU BÖLÜM
 Diğer Hükümler

Bilgilendirme Talepleri 

Madde 22 – Avrupa Patent Ofisinden gelecek bilgilendirme taleplerini, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 150 nci maddesi hükmü uyarınca Türk Patent  alır.

Yürürlük 

Madde 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın