13 Haziran 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29029

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Garanti Belgesi Yönetmenliği Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. ve 84.maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen süreleri,
 2. b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
 3. c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgeyi,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

 1. d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
 2. e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
 3. f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
 4. g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,

ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere,  ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti süresi

MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.

(3) Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler

MADDE 7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

 1. a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 2. b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 3. c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

 1. d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
 2. e) Garanti süresi,
 3. f) Azami tamir süresi,
 4. g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

 1. h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

 1. i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları

ÜCRETSİZ ONARIM İSTEME HAKKI

MADDE 8 – (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

TÜKETİCİNİN DİĞER HAKLARI

MADDE 9 – (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 1. a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

DEĞİŞTİRİLEN MALIN GARANTİ SÜRESİ

MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası

MADDE 11 – (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

 8.3GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ  
 8.2BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 
 8.1TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 
8ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
7EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE AYDINLATMA CİHAZLARI
6MOTORLAR 
5TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 
4SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI 
3ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 
2GÖZLÜKLER
 1.4BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR 
 1.3MASAJ ALET VE CİHAZLARI 
 1.2ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ 
SEKTÖR/ÜRÜNGARANTİ SÜRESİ
1SAĞLIK SEKTÖRÜ 
 1.1KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI  
  1.1.1TANSİYON ALETLERİ2 YIL
  1.1.2KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR2 YIL
  1.1.3İŞİTME CİHAZLARI2 YIL
  1.1.4KONUŞMA CİHAZLARI2 YIL
  1.1.5ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR2 YIL
  1.2.1ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI2 YIL
  1.2.2BİBERON ISITICILARI2 YIL
  1.2.3BİBERON STERİLİZATÖRLERİ2 YIL
  1.2.4MAMA HAZIRLAMA SETLERİ2 YIL
  1.2.5ÇOCUK OTO KOLTUKLARI2 YIL
  1.2.6MAMA SANDALYELERİ2 YIL
  1.2.7ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ2 YIL
  1.3.1MASAJ ALETLERİ2 YIL
  1.4.1TEKERLEKLİ SANDALYELER2 YIL
  1.4.2ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR2 YIL
 2.1GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ2 YIL
 2.2GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ2 YIL
 2.3ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER2 YIL
 3.1KLİMALAR2 YIL
 3.2ISI POMPALARI2 YIL
 3.3FAN KOİLLER2 YIL
 3.4BRÜLÖRLER2 YIL
 3.5KALORİFER KAZANLARI2 YIL
 3.6KAT KALORİFERLERİ2 YIL
 3.7KOMBİLER2 YIL
 3.8DOĞALGAZ / LPG SOBALARI2 YIL
 3.9GAZYAĞLI SOBALARI2 YIL
 3.10KATI YAKIT SOBALARI2 YIL
 3.11ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI2 YIL
 3.12ŞOFBENLER2 YIL
 3.13TERMOSİFONLAR2 YIL
 3.14PENCERE TİPİ FANLAR2 YIL
 3.15VANTİLATÖRLER2 YIL
 3.16DAVLUMBAZLAR2 YIL
 3.17ASPİRATÖRLER2 YIL
 3.18FANLI ELBİSE KURUTUCULAR2 YIL
 3.19HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER2 YIL
 4.1HİDROFORLAR2 YIL
 4.2SU ARITMA CİHAZLARI2 YIL
 4.3MOTORLU SU POMPALARI2 YIL
 4.4VANALAR2 YIL
 4.5BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)2 YIL
 4.6SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI2 YIL
 4.7REZERVUARLAR2 YIL
 4.8KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ2 YIL
 4.9LAVABOLAR2 YIL
 4.10KLOZETLER2 YIL
 4.11EVİYELER2 YIL
 5.1TESTERE MAKİNELERİ2 YIL
 5.2POLİSAJ MAKİNELERİ2 YIL
 5.3MATKAPLAR2 YIL
 5.4LEHİM TABANCALARI2 YIL
 5.5VİDALAMA MAKİNELERİ2 YIL
 5.6ZIMPARA MAKİNELERİ2 YIL
 6.1ELEKTRİK MOTORLARI2 YIL
 6.2İÇTEN YANMALI MOTORLAR2 YIL
 6.3DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI2 YIL
 7.1GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ2 YIL
 7.2GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER2 YIL
 7.3RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER2 YIL
  8.1.1SABİT HATLI TELEFONLAR2 YIL
  8.1.2CEP TELEFONLARI2 YIL
  8.1.3UYDU TELEFONLARI2 YIL
  8.1.4MODEMLER2 YIL
  8.1.5FAKSLAR2 YIL
  8.1.6ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ2 YIL
  8.2.1BİLGİSAYARLAR2 YIL
  8.2.2MOUSE2 YIL
  8.2.3MONİTÖRLER2 YIL
  8.2.4YAZICILAR2 YIL
  8.2.5TARAYICILAR (SCANNER)2 YIL
  8.2.6SES KAYIT CİHAZLARI2 YIL
  8.2.7KLAVYELER2 YIL
  8.2.8HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ2 YIL
  8.2.9PC KAMERALAR (WEBCAM)2 YIL
  8.2.10OYUN KONSOLLARI2 YIL
  8.2.11İŞLEMCİLER2 YIL
  8.2.12KART OKUYUCULAR2 YIL
  8.2.13AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI2 YIL
  8.2.14HARD DISKLER2 YIL
  8.2.15ANAKARTLAR2 YIL
  8.2.16KİTAP OKUYUCULAR2 YIL
  8.2.17DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ2 YIL
19KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ 
18KAPI VE PENCERELER2 YIL
17AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR2 YIL
16MÜZİK ALETLERİ 
 15.3BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER 
 15.2KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ(PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) 
 15.1EV ALETLERİ 
15EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR 
14SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI 
13ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI 
12BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR 
11EV TİPİ DİKİŞ MAKİNALARI2 YIL
 10.9ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ
 10.8TAŞIT YEDEK PARÇALARI 
10TAŞITLAR 
9ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR  
 8.6FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
 8.5UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI 
 8.4EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR 
 8.3.1GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR2 YIL 
  8.3.2GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER2 YIL
  8.3.3GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI2 YIL
  8.3.4ALARM CİHAZLARI2 YIL
  8.3.5EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI2 YIL
  8.4.1TELEVİZYONLAR2 YIL
  8.4.2PİKAP-PLAK ÇALARLAR2 YIL
  8.4.3MÜZİK SETLERİ2 YIL
  8.4.4RADYOLAR2 YIL
  8.4.5SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.)2 YIL
  8.4.6MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4 vb.)2 YIL
  8.4.7EV SİNEMA SİSTEMLERİ2 YIL
  8.4.8SES DÜZENLEYİCİLER2 YIL
  8.4.9HOPARLÖRLER2 YIL
  8.4.10KULAKLIKLAR2 YIL
  8.4.11DATABANKLAR2 YIL
  8.4.12ELEKTRONİK SÖZLÜKLER2 YIL
  8.4.13PROJEKSİYON CİHAZLARI2 YIL VEYA 5.000 SAAT (Hangisi Önce Dolarsa)
  8.4.14HESAP MAKİNELERİ2 YIL
  8.4.15ELEKTRONİK PARA KASALARI2 YIL
  8.4.16UYDU ALICILARI (RECEİVER)2 YIL
  8.5.1GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI2 YIL
  8.6.1KAMERALAR2 YIL
  8.6.2FOTOĞRAF MAKİNELERİ2 YIL
 9.1JENERATÖRLER 2 YIL
 9.2AKÜMÜLATÖRLER 2 YIL
 9.3KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 2 YIL
 9.4DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) 2 YIL
 9.5REGULATÖRLER 2 YIL
 10.1BİNEK OTOMOBİLLER 2 YIL VEYA 60.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)
 10.2KAMYONETLER 2 YIL VEYA 100.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)
 10.3MOTOSİKLETLER 2 YIL VEYA 30.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)
 10.4DENİZ MOTOSİKLETLERİ 2 YIL
 10.5KAR MOTOSİKLETLERİ 2 YIL
 10.6BİSİKLETLER 2 YIL
 10.7KARAVANLAR 2 YIL
  10.8.1ARAÇ LASTİKLERİ2 YIL VEYA 1,6 mm DİŞ DERİNLİĞİ (Hangisi Önce Dolarsa)
  10.8.2FARLAR2 YIL
  10.8.3GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER2 YIL
  10.8.4MERKEZİ KİLİTLER2 YIL
  10.8.5EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI2 YIL
  10.8.6EMNİYET CAMLARI2 YIL
  10.8.7EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR2 YIL
  10.8.8ŞARJ DİNAMOSU2 YIL
  10.8.9JANTLAR2 YIL
  10.8.10KATALİTİK KONVERTÖRLER2 YIL
  10.8.11AMORTİSÖRLER2 YIL
  10.8.12RADYATÖRLER2 YIL
  10.8.13OTO KLİMALARI2 YIL
  10.9.1LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ2 YIL
  10.9.2CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ2 YIL
  10.9.3ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ2 YIL
 12.1ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI 2 YIL
 12.2ÇİM BİÇME MAKİNALARI 2 YIL
 12.3ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI 2 YIL
 12.4ÇAPALAMA MAKİNALARI 2 YIL
 13.1ELEKTRİK SAYAÇLARI 2 YIL
 13.2DOĞALGAZ SAYAÇLARI 2 YIL
 13.3SU SAYAÇLARI 2 YIL
 13.4ISI SAYACI – PAY ÖLÇER 2 YIL
 13.5SAATLER 2 YIL
 13.6ODA TERMOSTATLARI 2 YIL
 14.1SPOR ALETLERİ 
  14.1.1KONDİSYON BİSİKLETLERİ2 YIL
  14.1.2KOŞU BANDLARI2 YIL
  14.1.3KONDİSYON KÜREĞİ2 YIL
  14.1.4AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNALARI2 YIL
 14.2AV ALETLERİ 
  14.2.1AV TÜFEKLERİ2 YIL
  15.1.1BUZDOLAPLARI2 YIL
  15.1.2DERİN DONDURUCULAR2 YIL
  15.1.3ARAÇ BUZDOLAPLARI2 YIL
  15.1.4SU SEBİLLERİ2 YIL
  15.1.5BULAŞIK MAKİNELERİ2 YIL
  15.1.6ÇAMAŞIR MAKİNELERİ2 YIL
  15.1.7ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.1.8ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER2 YIL
  15.1.9FIRINLAR2 YIL
  15.1.10OCAKLAR2 YIL
  15.1.11MİKRODALGA FIRINLAR2 YIL
  15.1.12BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ2 YIL
  15.1.13BUZ YAPMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.1.14ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ2 YIL
  15.1.15DÜDÜKLÜ TENCERELER2 YIL
  15.1.16ÜTÜLER2 YIL
  15.2.1SAÇ KESME MAKİNELERİ2 YIL
  15.2.2SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI2 YIL
  15.2.3SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.2.4ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ2 YIL
  15.2.5EPİLASYON CİHAZLARI2 YIL
  15.2.6SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.1EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.2EKMEK KESME MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.3EKMEK YAPMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.4TOST MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.5YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.6YUMURTA PİŞİRİCİLER2 YIL
  15.3.7KARIŞTIRICILAR2 YIL
  15.3.8ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.9MEYVE SEBZE SIKACAKLARI2 YIL
  15.3.10ET KIYMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.11MISIR PATLATMA MAKİNELERİ2 YIL
  15.3.12SU ISITICILAR (KETTLE)2 YIL
  15.3.13ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER2 YIL
  15.3.14BUHARLI PİŞİRİCİLER2 YIL
  15.3.15MUTFAK ROBOTLARI2 YIL
  15.3.16FRİTÖZLER2 YIL
  15.3.17IZGARALAR2 YIL
  15.3.18BLENDERLAR2 YIL
  15.3.19DOĞRAYICILAR2 YIL
  15.3.20GIDA ÖĞÜTÜCÜLER2 YIL
  15.3.21KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER2 YIL
  15.3.22ELEKTRİKLİ CEZVELER2 YIL
  15.3.23DONDURMA YAPMA MAKİNALARI2 YIL
 16.1ORG2 YIL
 16.2PİYANO2 YIL
 16.3BAĞLAMALAR 2 YIL
 16.4BATERİLER 2 YIL
 16.5GİTARLAR 2 YIL
 19.1KAPI HİDROLİKLERİ 2 YIL
 19.2KAPI KİLİTLERİ 2 YIL
 19.3KAPI OTOMATLARI 2 YIL

Bir yanıt yazın