Tasarım Tescil İtiraz , Tasarım tescil ilanına yapılan itirazlarda, TÜRKPATENT  Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre inceleme ve değerlendirme yapmaktadır.

İtiraz Süresi

İtiraz başvurusu, itiraza konu tasarımın yayımlanmasını takip eden 3 aylık süre içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılmalıdır. Bahsi geçen 3 aylık süre sonunda yapılan başvurular reddedilir.

 

Tasarım Tescil Bülten Yayına İtirazlar | Üsküdar Patent

 

tasarım tescil bülten yayına itirazlar-Üsküdar Patent

Rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve sanayinin gelişebilmesi için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların tescille korunması, bu özelliği taşımayan tasarımların ise korumadan yararlanmaması gerekir. Aksi takdirde haksız şekilde alınmış ve hükümsüzlüğü rahatlıkla ispat edilebilecek bir belgeye dayanılarak piyasada aynı sektörde üretim yapan kişilere karşı yaptırım uygulatma yoluna gidilmesi sonucunda ağır mağduriyetlerin oluşacağı muhakkaktır. Bu mağduriyetin önlenebilmesi için itiraz mekanizmasının yaygın olarak kullanılması gerekmektedir. İtirazın kabul edilmesi halinde itiraz ücretini TÜRKPATENT  iade etmektedir. Ancak itiraz hizmet ücretleri İADE edilmez.

Tescilli tasarımların özgün tasarımlar olabilmesi için periyodik olarak yayımlanan Bültenin özellikle meslek odalarınca takibi gerçekleştirilmeli ve itirazlar yapılmalıdır. İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, üçüncü kişiler Kanunun 67. maddesine göre tescile konu tasarımın;

  • Tescil edilen tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması
  • Tescil edilen tasarımın kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olması
  • Tescil edilen tasarımın ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri olması
  • Tescil edilen tasarımın başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması
  • Tescil edilen tasarımın Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri veya kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi
  • Tescil edilen tasarımın Kanunun 3. maddesi kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce başvurusunun yapılması
  • Tescil edilen tasarımın kötüniyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içermesi

 

İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür ve benzeri belgelerin tümü yerine yalnızca kapak ve itiraza dayanak gösterilen tasarımlar ya da tasarımların uygulandığı ürünlerin yer aldığı sayfalar ile tarih içeren kısımların renkli ve net fotokopileri sunulur. Söz konusu kapak ve sayfaların aynı sayıya ait olduğu belirtilmelidir.

İtiraz süresi içinde itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.

Kurul tarafından alınacak karar, “tescilin devamı” ya da “kısmen devamı” yönünde olabileceği gibi “tescilin hükümsüzlüğü” yönünde de olabilir.

Kısmı tescil kararı, çoklu başvurular için geçerli olduğu gibi, tasarımın sadece bir bölümüne ilişkin de olabilir.
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun vermiş olduğu karar Kurumun nihai kararıdır. Bu kararın iptaline karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine dava açılabilir.

 

Tasarım İtiraz Ücretleri | Üsküdar Patent

 

tasarım itiraz ücretleri-Üsküdar Patent
tasarım itiraz ücretleri-Üsküdar Patent

Tasarım tescil yayına itiraz, başvuru, yenileme dahil tüm tasarım tescil iş ve işlem ücretlerini Tasarım tescil Ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Üsküdar Patent Çevrimiçi Tasarım işlem Ücretleri

Tekli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺6.500,00.Şu andaki fiyat: ₺2.750,00.

Beşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺6.633,33.

Onlu Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺20.000,00.Şu andaki fiyat: ₺10.133,33.

Yirmibeşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺40.000,00.Şu andaki fiyat: ₺19.633,33.